ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. พร้อมด้วยนายทหารควบคุมคุณภาพ ฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ต.ค.๖๖