You are currently viewing น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยข้าราชการสถานี        วัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การตอนรับคณาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๐ ท่าน เข้าศึกษา    ดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  ๒๑ มี.ค.๖๗

แชร์เลย :