You are currently viewing ร.ท.นิพนธ์  ดงใหญ่ นายทหารควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

แชร์เลย :