You are currently viewing สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

สถานีวัดความสั่นสะเทิอนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปชีพจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานองค์กรการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนบน) เป็นเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๗ มิ.ย.๖๖

แชร์เลย :