You are currently viewing หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 31 ต.ค.2566

ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

แชร์เลย :