You are currently viewing หัวหน้า AFTAC และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่
น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การตอนรับ หัวหน้า AFTAC และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย ในวันอังคารที่ ๗ มี.ค.๖๖
แชร์เลย :